www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Rekrutacja 6 klas - spoza obwodu szkoły

Od 2014 roku został wprowadzony nowy sposób przyjmowania uczniów klas szóstych do gimnazjów. Jeśli uczeń chce złożyć dokumenty do szkoły poza obwodem swojego gimnazjum, podlega szczegółowym kryteriom. Reguluje je UCHWAŁA NR XVII/319/16 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. PRZECZYTAJ

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, matematyki, przyrody, historii i społeczeństwa

celujący - 6 pkt.
bardzo dobry - 5 pkt.
dobry - 4 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.

Punkty za wynik sprawdzianu OKE

Wynik procentowy z części pierwszej i części drugiej sprawdzianu pomnożony razy 0,2.


Punkty za świadectwo z wyróżnieniem
Twój trud zostanie wynagrodzony 5 punktami. Osoby, które zapracują na świadectwo z paskiem, na taką właśnie ilość punktów mogą liczyć.

Punkty za zachowanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

wzorowe - 6 pkt.
bardzo dobre - 5 pkt.
dobre - 4 pkt.

Jeśli Twoje rodzeństwo uczęszcza do gimnazjum pierwszego wyboru otrzymasz 15 pkt.


Jeśli mieszkasz w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem gimnazjum pierwszego wyboru, otrzymasz 10 pkt.


Jeśli Twoi Rodzice/Opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Miasta Chorzów, otrzymasz 5 pkt.


WAŻNE

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- wielodzietność rodziny - dodatkowo 1 pkt.
- niepełnosprawność kandydata - dodatkowo 1 pkt.
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - dodatkowo 1 pkt.
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - dodatkowo 1 pkt.
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - dodatkowo 1 pkt.
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - dodatkowo 1 pkt.
- objęcie kandydata opieką zastępczą - dodatkowo 1 pkt.
Sposób dokumentowania musi być zgodny z zasadami zawartymi w wyżej wymienionej uchwale.

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM